Айтырыг-харыы

Айтырыг: Экии, мен сентябрь 2деле отдел опекиден разрашение на продажу заявление бижип каан мен мынчага чедир документим албаадым неделя неделязы биле манап тур мен, 1ай чеде берди шынында 14рабочих дней болу бээр турган срогум эрте берди, сентябрь 22де айтырып чеде бээримге мээн мурнумгала чаа коруп кааптылар мээн деломну машзаводта 311дугаар кабинете специалистеринер, конгус ажылынга ответственность чокдыр ажылчынарынар, оларнын буруузу дээш мээн покупателим база албас мен деп каапты, ам ол халатный специалистер менээ покупательдер тып бээр бе, Министиринерче кирер мен, Прокуратураже жалобадан киирип каар мен, артында айтырып долгаптарымга менче хоректенип турарлар менче хоректенир эргези бар бе оларнын уе шаанда мээн заявлением корбейн корбейн, ынчалдырла срогум эртир неделя неделязы биле манап тур мен, специалистеринер буруузунга мен чуу дээш аай тедир маннаар ужурлуг кижи мен, мээн артык уем чидирип турарлардыр силернин ажылчынарынар, ынчангаш хомудал киирер мен, документилерим шупту полный пакет чедер.

Харыы: Экии! Силернин бижээн чагаанарга харыылаарвыс болза, куш-ажыл болгаш социал политика ямызында тургустунган административтиг регламент езугаар хамаатыларнын киирген билдириишкин, документилерин хынап, коруп турар . Кордунген негелде езугаар документилер электроннуг четки езугаар болгаш саазын хевирде кээп турар, ынчалза -даа техниктиг урелиишкин-биле чоргускан документилер козулбейн баары-биле, документилерни саазын хевирге кээри чугула болгаш база дурген хыналданы эртип, харыылар чоруп турар. Ынчангаш силернин документинерни ямынын юристери хыналданы эртиргеш, сентябрь айнын 28 -дин хунунде холунарга хулээткен. Ямынын талазындан специалистерге келген хамаатыларга хамаарылгазынын дугайында чогуур тайылбыр ажылдары чоргустунган. Ынчангаш немей айтырыглар бар болза 6-40-29, 6-28-17 харылзажырынарны диледивис.

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122