Айтырыг: Экии! Мен 2 бажынныг мен и мать одиночка, ажыл база чок мен 3,7дилер акшазын албас силер 2 бажынныг кижи диди, ындыг боор бе? Бир баж43кв. м, бирээзи 33,7 и в семье 4 человека. Харыы дан берип корунерем

Харыы: Экии, бир эвес адынар кырында 2 ангы бажын бар болза 2 бажыннын ниити шолун кадыпкаш ундуруп болур, 43кв.м + 33,7кв.м = 76,7/4 (ог-буледе кижи саны) = 19 кв.м. Дурум езугаар 1 кижиге 24 кв.м.ден ковудевес болур ужурлыг. Ынчап кээрге силерге 3-7 харнын толелгезин чопшээреп бээр ужурлуг.

Авторнун чагаазынын грамматика, пунктуациязын Солун-сеткуул хоойлузунун негелдези-биле ол-ла хевээр аттырган.

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122