Айтырыг: Экии соц контрактыче кандыг документ дужаар ирги

Харыы: Экии. Соц.контрактыга дужаар документилер: билдириишкин, ада-иезинин паспортары (хоолгалары); ажы-толунун херечилелдери (хоолгалары); огленген азы чарылган дугайында бижик; инвалид кижи болза бадыткаан справказы; чурттап чоруур черинин тус чер чагыргазындан ог-булезинин бурун справказы (состав семьи); НДФЛ – справкалары (орулга) соолгу 12 айнын; ог-буледе бажын-балгат чок азы барын бадыткап турар справка; ог-буледе машина азы оон чогун бадыткап турар справка; пособие азы болза оске социал толевилелдерге киришкен дугайында справка; 18 хар чеде берген ог-буленин кежигуннеринден чопшээрел.

Авторнун чагаазынын грамматика, пунктуациязын Солун-сеткуул хоойлузунун негелдези-биле ол-ла хевээр аттырган.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика