Айтырыг: Экии 3-7 хар пособие дугайында тайылбырлап бээр силер бе? Улуу-биле четтирдим.

2 уруумга 3-7 ап турар бис. Улуу “отцовство” деп документилиг, бичиизинде чок, ачазы -биле чурттавайн турар мен,и ежемесячный биле стипендия 2000 акша ол-ла. Адымда маткапитал уштуур дээш садыглашкан бажын бар чугле машина чок , ам бис 3-7ни каш проценти алыр бис ??

Харыы: Экии, ог-буленернин орулгазын бадыткап турар (стипендия, ай санында уруглар пособиезин) база чогуур ужурлуг документилерни билдириишкининер-биле чурттап турар черинер аайы-биле Куш-ажыл болгаш социал хогжулде эргелелинче кииреринээрге каш акшага 3-7 харнын толелгезин алырын специалистер боттары санап бээр. Ынчангаш, силерге сумелээривис болза, апрель 2 соонда билдириишкиннинээрни киирерин сумеледивис.

Авторнун чагаазынын грамматика, пунктуациязын Солун-сеткуул хоойлузунун негелдези-биле ол-ла хевээр аттырган.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика