Барыын-Хемчик кожуннун Барлык сумузунда чурттап чоруур ажыл-ишчи, кызымак, хой ажы толдуг 18 ог-буле «Инек – чемгерикчи малым» деп губернатор толевилелинге 2016 – 2020 чылдарда киришкен. Оларнын мал-маганынын бажы ниитизи-биле 54 чедир оскен.

Эки туннелдиг болганнарнын санында 2019 чылдын киржикчилери Монгуштарнын ог-булези. Эрес-кежээ ава болгаш ача 8 ажы-толун будуштуг, ажылга ынак кылдыр остуруп турарлар. Огнун ээзи Май-оол Монгуш оолдарын, уругларын кижизидип, оларны мал ажылынга ооредип, мал-маганын остуруп, эжинин кол чоленгиижи болуп чурттап чоруур. Марианна Монгун-ооловна Барлык ортумак школазында эге класстар башкызы. Монгуштарнын малы бо хунде 3 баш чедир оскен.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика