НОВОСТИ

#БашкымгаМогейиг #ПоклонМоемуУчителю

Кижини өөртүрде, хөй-даа чүве херек чок боор. Чаңгыс идегелдиг, бүзүрелдиг сөглээн сөстен кижи чалгынналып, хей-аъды көдүрлүр! Ол өйде өөрээн кижи дажыг хемни -даа кежип, тос артты -даа ажа халып чоруй баар!
Дуун, Ак-Довурак хоорайнын байырлалынга чорааш, 10-гу классты доостурган клазым башкызы Сарыглар Татьяна Ашак-ооловнаны тып алдым. Школа дооскандан бээр 33 чыл болган мен. Ол уенин иштинде башкымны чидирипкен турган мен. Интернет дузазы-биле башкымны 2 чыл бурунгаар тып алган мен. Ам харылзажып чоруур мен. Башкым ынчан, институт дооскаш-ла, Тес-Хем кожууннун Чыргаланды ортумак школазынга аныяк башкы болуп, химия, биология башкызы кылдыр келген. Ол чылын бистин класс 10 классче шилчээн турган чуве. Бир чыл иштинде башкывыс бистерни доостургаш чоруй барган…
Амгы уеде башкым Ак-Довурактын №3 дугаар школазында ажылдап чоруур. Башкылар хуну эрте берген-даа болза силерге байырым чедирип олур мен, башкым! Силерге могейдим.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика