#БашкымгаМогейиг #ПоклонМоемуУчителю

Хүндүткелдиг эртем-билиг айтыкчызы башкымны мен
Хүлүмзүрүүн, оожум-топтуг аажы-чаңын үнелээр мен
Өөреникчилериниң шынчы өңнүү, ада-ие сүмелекчизи
Онза эртем башкызы, тоолда дег тывызыксыг мергежилдиг.
Хүндүткелдиг ажылдакчы, удуртукчу, дагдыныкчы мээң башкым
Кенден уруу Валентина Монгуш – ава ышкаш эриг баарлыг, чончу кижи
Кадып, казып, көвүдедип, улеп тургаш саннарны-даа хуулдуруптар
Чечен-мерген чогаалчы-даа, езулуг-ла артист кижи – мээң башкым.
Мээң өртемчейде солуттунмас башкым, кезээде четтирдим деп сөглеп чоруурум авыралдыг ием ышкаш башкым Валентина Кенденовна ам-даа Кызыл-Мажалык дугаары 2 ортумак школада ажылдап чоруурунга дыка-ла чоргаарланып чоруур мен. Башкымга мөгейип,ажылынга чогаадыкчы чедиишкиннерни, өг-бүлезинге аас-кежикти, өөрүшкүнү, быжыг кадыкшылды сеткилимниң ханызындан күзээр-дир мен! Хүндүткел-биле: 1980 чылдың доозукчузу Людмила Донгак.(Сарыглар).

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122