НОВОСТИ

Бичии уругларлыг ог-булелернин алыр толевиринин дугайында

Тыва Республиканын социал четкилерде база куш ажыл болгаш социал политика яамызынын информатикалыг арынннарынче (ресурстарынче): «ВКонтакте», «Истаграм» Россия Федерациязынын Президентизи В.Путиннин 3-ден 7 харга чедир бээр толевиринин дугайында хой айтырыгларга тайылбыр берип тур бис.
Россия Федерациязынын Президентизи В.Путиннин киирген саналы-биле, 3 хардан 7 харга чедир ажы-толдуг ог-булелерге ай санында бир опеяга-ла 5 661 руб. толээр. Бир эвес ог-буленин айда ортумак орулгазы бир кижиге хараарыштыр ортумак амыдыраар 10 778 рублей хемчээлге четпес болза алыр эргелиг. Кол негелдези ындыг болуп турар. Ол киирген саналдарны Государственная Дума база регионнар хоойлу чогаадып кылыр. Тыва Республикага ол хоойлу Дээди Хуралга деткимчезин алган соонда Тыва Республиканын Чазаанче кирер. Оон солун-сеткуулге унген соонда, бо толевирже документилерни дужаап болур. Ынчан Президентинин киирген саналдары ажылдап эгелеп болур. Ам-даа уе херек.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика