НОВОСТИ

Бичии чаштарнын толевирлерин ап турар ог-булелернин кичээнгейинге!

Тыва Республиканын куш ажыл болгаш социал политика яамызы чоннун аш уругларга толевирлер алыкчыларыннын бо хуннерде толеп бээр деп дилеглиг айтырыглар хой кээп турары-биле тайылбырлаары болза, чаа чылдын эгелеп турары-биле акша-хоренги дугайында хоойлу-дурумну сагып тускай кордунген программаларга акшаларнын тунун киир бижип, федералдыг бюджеттен акшаларнын кээрин ооренип коруп тургаш социал толевирлерни акшаландырыышкыннарын чоргузуп эгелээр.
Чыл эгези бир дугаар айында (январь айда) акшаландырыышкын дыка саадавайн январь 25 хуннеринге чедир шилчидерин кызыдар. Оон дараазында ай санында 10-15 хуннеринде ап эгелээр силер. 2018, 2019, 2020 чылдарнын январь айда черле акшаландырыышкыннар январь айнын 25-28 соонда кээп турган болза бо айда эрте шилчип кээрин манап турар бис.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика