«Күш-ажылдың хоочуну» атты тыпсыр эрге албан черлериниң күш-ажылда тергиин демдектер

?30.06.2016 чылдың соонда шаңнаан «Күш-ажылдың хоочуну» атты тыпсыр эрге албан черлериниң күш-ажылда тергиин демдектер

2016 чылдың июль 1-ден эгелеп, «Күш-ажылдың хоочуну» атты тыпсыр эргени берип турар албан черлериниң тергиин демдектеринге чүгле чогуур ажыл-чорудулга адырында (экономика адырында) 15 чылдан эвээш эвес үргүлчүлелдиг ажыл (албан) болгаш күш-ажылда (албанда) ачы-хавыяазы дээш шаңналдарга хамааржыр демдектер болур.
Россия Федерациязының 2016 чылдың июнь 25-те «Күш-ажылдың хоочуну» атты тыпсыр эргени берип турар албан черлериниң тергиин демдектер чурумунуң дугайында» № 578 доктаалы езугаар күүсекчи эрге-чагырга федералдыг орган «Күш-ажылдың хоочуну» атты тыпсыр эргени бээр тергиин демдекти чүгле чаңгыс катап тургузар эргелиг. Федералдыг албаннар болгаш федералдыг агентстволар, федералдыг яамыларның албан черлери, Россия Федерациязының Чазааның чорудуп турар ажыл-чорудулганың удуртулгазы «Күш-ажылдың хоочуну» атты тыпсыр эргени берип турар тергиин демдектерни тургузар эргези чок.

Күш-ажылдың тергиини албан чериниң демдээнге негеттинип турар чаа негелделер 2016 чылдың июль 1-ден эгелеп, 1995 чылдың январь 12-де «Хоочуннар дугайында» № 5-ФЗ Федералдыг хоойлуже киирген өскерилгелерниң күш кирген соонда алган тергиин демдектерге хамааржыр.

2016 чылдың июнь 30-ге чедир шаңналдар болгаш аттар алган хамаатыларга хоойлуда камгалаттынган нормага көрдүнген, тодаргайлаарга, «Күш-ажылдың хоочуну» атты тыпсыр эргени 2016 чылдың июнь 30-ниң байдалы-биле, албан черлериниң күш-ажылда тергиин демдектер күштүг болуп артып каар. «Күш-ажылдың хоочуну» атты тыпсыр эрге хамаатыларга пенсия тургузарынга санаар оларның күш-ажыл (камгалалдыг стаж) бар болза, эр улуска 25 чылдан эвээш эвес база херээжен улуска 20 чылдан эвээш эвес азы календарьлыг санаашкында хөй чыл ажылдааны дээш пенсия тургузарынга эргежок чугула хөй чыл ажылдаан чылдары артып калыр.

?Күрүне дузазын алыр документилерниң үндезинниң долу даңзызы:
«Күш-ажылдың хоочуну» атты тыпсыр дугайында билдириишкин;
паспорттуң азы хамааты кижиниң паспортун солуп турар документиниң хоолгазы;
1.Күш-ажыл дептери хоолгазы;
2.«Күш-ажылдың хоочуну» атты тыпсырынга бадыткап турар үндезин документилер (ажылдап турган шугумундан Россия Федерациязының яамы демдектери-биле шаңнаткан шаңнал) ;
3. 3х4 хемчээлдиг фото-чурук.

?Айтырыглар тургустунуп келзе, Тыва Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының ажылчын дугаарынче (394-22) 2-13-69 долгап болур, азы чурттап турар чериңерниң аайы-биле Күрүне болгаш муниципалдыг дуза чедирер хөй функционалдыг төпке барып болур.

Айтырыг-харыы

❓«Күш-ажылдың хоочуну» атты алырынга 2018 чылда алган «Василий Чуйков» аттыг ОБЯ-ның (МЧС) медалы эргени бээр бе?

Харыызы, чок. 2016 чылдың июль 1-ден эгелеп, «Күш-ажылдың хоочуну» атты тыпсыр айтырыгларга хамаарыштыр чугула өскерлиишкиннер кирген: «Хоочуннар дугайында» федералдыг хоойлунуң 7 чүүлүнде өскерилгелер киирген турган. Айыттынган хүнден эгелеп, яамы бүрүзү «Күш-ажылдың хоочуну» атты тыпсырынга албан черлериниң шаңналдарының даңзызын бадылаар ужурлуг. Россияның ОБЯ-зының (МЧС) 04.10.2018 чылдың «Күш-ажылдың хоочуну» атты тыпсыр эргени берип турар Россия Федерациязының хамааты камгалал, онза байдалдар болгаш бойдус халавының уржуктарын узуткаарының талазы-биле херектер яамызының албан черлериниң тергиин демдектериниң дугайында» № 423 доктаалы.

❓«Күш-ажылдың хоочуну» атты алырынга 2013 чылда алган «Василий Чуйков» аттыг ОБЯ-ның (МЧС) медалы эргени бээр бе?

Силер күш-ажылдың хоочуну атче кордап болур силер, чүге дизе силерни 2016 чылдың июнь 30-ниң соонда шаңнаан ( ук ай-хүн соонда айыттынган медаль ат алыр эрге бээр шаңналдар даңзызынче кирбейн барган). Силер чурттап турар чериңерниң аайы-биле (турар чериңерниң) билдириишкин болгаш документилериңер-биле Күрүне болгаш муниципалдыг дуза чедирер хөй функционалдыг төпке баарыңар чугула.

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122