Губернатор төлевилелдери чонга езулуг дуза болуп турар

Барун-Хемчик кожууннуң Кызыл-Мажалык сумузунда “Инек – чемгерикчи малым” деп губернатор төлевилелинге аныяк өг-бүле Туркеш биле Аида Чульдумнарның өг-бүлези 2019 чылда киржип эгелээн. Бо ада-ие 3 ажы-төлдү кижизидип, өстүрүп турар. Туркеш Викторович ажылгыр, кежээ, томааныг, эжиниң быжыг чөлеңгиижи. Бо хунде мал-маганын карактап,шудургу ажылдап чоруур. Аида Сарыг-ооловна кожууннуң ие болгаш чашка дуза чедирер төпте чем кылып ажылдап турар. Ажылчын стажы 10 чыл чедип турар.

Улуг оглу Эртине Кызыл-Мажалык школазының 9 классчызы, томааныг,эки өөреникчи. Ортун уруу Ила 7 класс, школада база кожуунда болуп турар маргылдаалар, мөөрейлерге бо-ла киржир. Ол спорт школаның кикбоксинг секциязынче барып турар. Кыска үе иштинде кожуунга болгаш республикага бокс маргылдаазынга 1-ги черни, Иркутск хоорайга март 22 – 25- ке чедир болуп эрткен бокс маргылдаазынга 3 черни чаалап алган. Ол бо хуннерде Кызыл хоорайда кадет училишезинче кирер дээш белеткенип турар.Бичии хеймер оглу 4 класстың эки база активчи өөреникчизи.

Чайны өттүр кызымак өг- бүле 10 тонн сигенни белеткеп алганнар.Бо хунде 3 баш инектиг. Инээ биле молдургазы боос. Аида Сарыг-ооловна огород тарыырынга ынак. Янзы-бүрү ногаа аймаан дузап алган, спортка база ынак, сумога тиилеп-даа турган. Ада-ие ажы-төлүн кижизидип, чагыг сүмезин берип, инек-малын азырап чоруурлар. Инек-малынга улуг кажааларны, сиген-ширбиилин чедер болгаш арттар кылдыр кылып алганнар.

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122