Дерзиг- Аксы чаш уруглар салбырлыг интернадында тыва-дыл хунун уткаан

Дерзиг- Аксы чаш уруглар салбырлыг интернадынга, ноябрь 1-де тыва-дыл хунунге уткуштур, Тыва дылдын декадазы эгелээн. Тыва Арат Куруне биле Россиянын каттышканындан бээр, 100 чыл болган улуг байырлалдыг чылга тураскаадып, социалдыг ажыл чорудар килдизи интернатта чыдар аарыг кижилерге солун, янзы-буру хемчеглерни эртирип эгелей берген. Ырлаар болгаш кожумактаар оолдар аразынга “Тергиин ыраажы” деп маргылдааны эртиргени кончуг солун болган. Анаа болза 8 биле 9 дугаар болуктернин оолдары язы-соок ылгавайын боттарынын уран-чеченин коргускеннер. Орус омактыг-даа оолдар тыва-дылга боттарынын билир кожумактарын бараалгатканнар. Хамчык аарыгнын нептереп турары-биле болук бурузун ангылап бот-боттарынга чоок харылзаа тудуп, айыылдыг байдалды тургуспазы-биле бо удаада чугле оолдар аразынга эрткен. Оолдар кончуг улуг сонуургал биле киришкен, кижи бурузу кожумактап билир деп болур. Тыва-дыл хунуге тураскааткан хемчегге эн солун кайгамчыктыг болган “Тиилелгеже чуткул” дээш, орус омактыг уну чок оол Осипов Роман (41 харлыг) сцена кырынга унуп келгеш каргыраалай бээрге будун чон кайгаан. Туннелинде 1-ги черни Шыдыр Сылдыс (тыва, моол, орус) дылдарны билир 40 харлыг, 2-ги черни Кол Роберт ( 1 ортумак 2 дээди эртемниг) 34 харлыг, 3-ку черни Салгын-оол Буян 35 харлыг, олар толептиг болганнар. Кожумактар моорейинге 36 оол хаара тутунган болгаш киришкен. Тыва дыл декадазы уламчылап турар, удавас уруглар аразынга хемчеглерни эртиреринче белеткенип турар.

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122