НОВОСТИ

Деткикчиге мактал

2020 чылдын январь 25-те Барун-Хемчик кожууннун ог-буле болгаш чаштарга социал дуза чедирер топке кожууннун хундуткелдиг чурттакчызы, топтун деткикчизи Салбакай Сатовна Доржу кээп чораан.Топтун чаштары хундулуг деткикчини улуг оорушку-биле «Дириг коридор»-биле уткуп хулээп алганнар. Оон ангыда турган аалчылар: Барун-Хемчик кожууннун чагырга даргазынын хулээлгезин кууседип турар Моге-оол Серен-Ламаевич Ооржак, кожууннун социал политика талазы-биле оралакчы дарга Айлан Маадыровна Ооржак, кожуунннун хой ниити Совединин даргазы Эрес-оол Кок-оолович Хомушку база оонун ишти – хоочун улуг башкы Валентина Кенденовна Хомушку. Оон ангыда Салбакай Сатовна Доржунун кунчуузу – хоочун башкы Татьяна Хертековна Доржу аалчы болуп келгеннер.
Анаа Топтун чыдар салбырынын чаштары четтиргенин илереткен ыры, шулуун бараалгатканнар. Кожуун чагыргазындан келген даргаларывыс Салбакай Сатовна Доржуга боттарынын чылыг, чымчак состери-биле байыр чедирбишаан, Топтун материал-техниктиг базазынга улуг уре-хуузун кииргенинге четтиргенин илереткен бижикти тывысканнар. Топтун ажылдакчылары Салбакай Сатовна Доржуга четтиргенин илеретпишаан, боттарынын мурнундан кожуунувустун чурумалдыг тайга-сыннарынын эдээнден чыггаш кылган, 12 ангы кат-чимис вареньеларны болгаш ак чемнер-биле долдурган улуг корзинаны белекке сунганнар.

Топтун социал ажылдакчылары база бичии чаштар Салбакай Сатовна Доржунун Топтун материал-техниктиг базазынга 112 000 акша туннуг улуг дуза чедиргенининге улуу-биле ооруп четтиргенин илеретпишаан, амыдырал-чуртталгазынга чайынчалчак чедиишкиннерни, кан дег быжыг кадыкшылды, узун назынны база Топке чедирген буяны 100 катап ковудээрин сеткилинин ханызындан кузеп, черге чедир могейгеннер.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика