НОВОСТИ

Инек езулуг-ла чемгерикчи апарган

Тожу кожууннуң Адыр-Кежиг сумузунда 4 ажы-төлдүг аныяк өг-бүле Алдынай биле Артыш Амбаржилер “Чемгерикчи инээм” деп губернатор төлевилелинге 2017 чылда киржип эгелээннер. Өгнүн ээзи Артыш Альбертович ажылгыр, биче сеткилдиг, дузааргак. Ол ООО “Голевская ГРК” – да чүк сөөртүр улуг машина чолаачызы. Хостуг уезинде аңнап, балыктаарынга ынак. Ажы-төлүнүң авазы Алдынай Николаевна уран-шевер: даараныр-даа, аргытыннар-даа. Адыр-Кежиг сумузунун Тамдын-оол В.С. аттыг культура төвүнүнң уран-чүүл ажылдакчызы болуп ажылдап турар. Ажылынга дыка кызымакай, дузааргак. Өг-бүле найыралдыг, демниг, суурнуң идекпейжилери. Ажы-төлүнүң улуглары эки оореникчилер, дузалакчылар. Инек малы ак-кара шокарлыг, бот-боттарынга дыка домей. Малынын бажын өстүрер дээш өг-бүле улуг кажааларны, сиген-ширбиилин чедер кылдыр белеткеп алганнар. Амбаржилер “Социал ыяш”, “Социал” картофель” деп төлевилелдерниң база киржикчилери.

«Губернатор төлевилели аныяк өг-бүлелерге дыка ажыктыг деп санаар мен. Кижи боду малдыг боору дег аас-кежик кайда боор. Ажы-төл инээн карактап, кажаазын аштап, арыглап, кышкы үеде сиген-ширбиил каап бээринге күзелдии-биле дузалажыр. Езулуг-ла күш-ажылчы кижизидилге. Ажылдарны шупту демнежип кылыр-дыр бис. Демивис-биле ажыг кышты хүр-менди ажып алдывыс.» – деп, өгнүң ээзи чугаалады.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика