НОВОСТИ

Инек – езулуг чемгерикчи

«Инек – чемгерикчи малым» деп губернатор төлевилели республиканың хөй ажы-төлдүг болгаш эвээш орулгалыг өг-бүлелеринге улуг ачы-дузалыг социал төлевилелдерниң бирээзи, бүдүн Тывада хөй ажы-төлдүг өг-бүлеге мал-маган өстүрер улуг идигни берген.

Тожу кожууннуң Адыр-Кежиг сумузунда беш ажы-төлдүг аныяк өг-бүле Радик биле Лилия Кумбаадактар “Инек-чемгерикчи малым” деп губернатор төлевилелинге 2016 чылда кирген. Өгнүң ээзи Радик Сергеевич Адыр-Кежиг ортумак школазында таңныыл, а ооң энерелдиг чөлеңгиижи Лилия Николаевна өг-бүлезинге амданныг, чаагай чемин кылып, ажы-төлүнге чагыг сумезин берип, инек-малын көржүп чоруур. Уруглары Айдысмаа, Белек база Буян – оореникчилер, Арыя, Сайын уруглар сады барып турарлар.

Өг-бүлениң инек-малының баш саны өскени-биле кажаа-хораазын кызымак өг-бүле улгаттыр тудуп алганнар. Ажы-төл ада-иезинге дузалажып инектерин карактап, кажаазын аштап-арыглап, кышкы үеде инек-малын чемгерерип, суггарып турарлар. Кумбаадактарның өг-булези “Социалдыг ыяш”, “Социалдыг картофель” деп төлевилелдерниң база киржикчилери.

“Хөй ажы-төлдүг өг-бүле инектиг болуру албан деп бодаар мен. Инек турда, тодуг-догаа, ак чем шупту турар. Күрүнеден алган инектеривис езулуг-ла чемгерикчивис болу берди. Хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерни деткип турары дээш, Тываның Чазаанга четтиргенивисти илередип тур бис – деп, Радик Сергеевич чугаалады.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика