НОВОСТИ

“Инек – чемгерикчи малым”

Барун-Хемчик кожуунунда социал толевилелдер аажок сайзырап, онзагай болуушкуннарны чурттакчыларга чедирип турар.

Аянгаты суурдан хой ажы-толдуг Артыш Монгуштун ог-булези “Улусчу картофель” деп толевилелдин дузазы-биле картошка болгаш ногаа урезинин алган. Артыш Экер-оолович социал ажылдакчыларга аскы-созун берип, алган урезиннерни тарып, кузун элбек дужуттуг болурун азаан болуп турар.

База-ла суурнун чурттакчызы 2019 чылдын “Инек – чемгерикчи малым” деп толевилелдин киржикчизи хой ажы-толдуг Шончалай Монгуш ийи харлыг кыс молдурганы база алгаш ооруп-четтиргенин илереткен.

#социалтолевилелдер#Улусчукартофель#Инек_чемгерикчималым#социалтоптер#Барум#Кушажыляамызы#Тыва

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика