НОВОСТИ

Каждую осень мы отмечаем одни из замечательных праздников – День учителя!

У каждого человека есть частичка в душе, где он с теплотой вспоминает своего Учителя, годы учебы в школе, в институте. Уникальность учительского труда состоит в том, что его результаты видны лишь спустя десятилетия. Наибольшее счастье для педагога – видеть, что несмышленые первоклашки стали честными, образованными, мудрыми людьми. Учить – дело непростое. Тут нужен ясный ум и горячее сердце.
Уважаемые Учителя! Вашими стараниями многие люди нашли в жизни свой путь, и сегодня, в День учителя, настала пора поздравить Вас и сказать Вам «спасибо» за неоценимый труд!
Низко кланяюсь Вам и благодарю за науку, терпение, внимание. Поздравляя вас с Днем учителя, хочу пожелать талантливых учеников, щедрых урожаев на педагогической ниве, здоровья и благополучия в семье.
С глубоким уважением, министр Сенгии С.Х.

Үжүктерниң аялгазын хөөннежип бээр,
Үжүглелдиң арыннарын ажытчып бээр,
Баштарывыс суйбап тургаш эвин тывар,
Башкыларга мөгейбестиң аргазы чок.

Эртем чокта, эртен база караңгы дүн,
Эргим башкы эвес болза, мугулай бис.
Адывысты бижип безин шыдавас бис,
Аалывыстан өске черлер танывас бис.

Башкың-биле делгередир боданыр сен,
Башкы-биле делегейни эргээш кээр сен.
Чуртталганың чажытарын хандыр билип,
Чурумалын шинчилеп көөр аргалыг сен.

Эртинени черден каскаш, бай мен – дижир.
Эртемнерге четкен кижи улам бай боор.
Энерелдиг башкывыстың сөңнеп берген,
Эртеңги хүн аас-кежииниң дүлгүүрү ол.

Чевен, чивиин сөстериңни хоюглап бээр,
Чечен-мерген дылдыг кылдыр сени шүмнээр,
Буттарыңдан бажыңга дээр четче кылыр,
Буянныглар кымнар дизе – башкы дээр мен.

Демниг, тенек ажы-төлдер доозуп үнген,
Демдек салыр журналдары артып калган.
Бажын ажыр кыдыраажын ажып көрген,
Башкы кижи, авазы дег чоктаан орар.

Авыралдыг башкывысты амдыы бөгүн,
Амырадып калырындан човавайн чор.
Четтирдивис башкы! – дээрин черле утпаал,
Чечээвисти сунуп тура, куспактап каал.

Андрей Дементьев
Не смейте забывать учителей.
Башкыларны уттуптар деп семевеңер!

Башкыларны уттуптар деп семевеңер.
Олар бисти үргүлчү-ле сактып чоруур.
Оожум, ыржым өрээлинде оруп алган
Манап орар – эки сөстү, бисти база.

Эвээш-биче чыглып, душчуп кээривис –
Эргим ынак башкывыска байырлал-дыр.
Сургуулдарнын чедиишкини, тиилелгези –
Шуптузу-ла башкывыска өөрүшкү-дүр.

А бис арай тоомча чок апаар-дыр бис:
Чаа чылда байыр безин чедирбейн баар.
Чайывыс чок азы анаа чалгаараан боор,
Аралашпас, чагаалашпас, долгашпас-даа.

Олар бисти манап орар. Сагыш човап,
Шыдамыктың, шынчының-даа, чолдугнуң-даа
Шылгалдазын тудуп эрткен бистер дээштиң,
Омаа дендеп, чоргаарланып, йөрээп орар.

Башкыларны уттуптар деп семевеңер.
Байгы үнген күжү халас барбас болзун.
Уран-мерген башкылар-биле
Россиявыс алдаржаан-даа.
Ажы-төлү сорук кирип,
Ада-чуртун сурагжыткан.
Башкыларны уттуптар деп семевеңер!

Менги Ооржак очулдурган.”Шын” солун, 2010 чылдын декабрь 25.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика