НОВОСТИ

Кожууннарнын социал топтеринге Шагаа эрткени

Улуг-Хем кожууннун өг-бүлеге болгаш уругларга дуза чедирер төпке, “Алдын Шагаа моорлап келди” деп оюн-тоглаалыг байырлал эки деннелге болуп эрткен. Байырлалга хундуску болгаш хонар салбырнын уруглары база топтун хайгааралында, ог-булелер идепкейлиг киришкеннер. Шагааны тыва чараш, езулал чолукшулга-биле ажыдып, тыва оюннар болгаш ангы-ангы моорейлер-биле уламчылаан.Туннелинде уруглар шупту шанналдарны моорей аайы-биле алганнар, боттарынын чараш танцы-самын аалчыларга, ажылчыннарга, бараалгаткан.
Шагаан-Арыг хоорайнын хууда сайгарлыкчызы Суван Лунаа Артуровна, Чаный Дарина Кан-ооловна деткикчилеп, уругларны боттарынын кылып, будуруп турары торт, пицца чаагай чемнери-биле уругларны оорткен. Оске-даа байырлалдар уезинде, бистиң топте турар уругларга, дузалажып чорааны шупту деткикчилеривиске, Шагаан-Арыг хоорайнын “Гимназия школазында” ур уеде, ажылдап чоруур башкывыс Сонам Татьяна Тулушевнага болгаш бугу чонувуска ыдыктыг байырлалывыс Шагаа-биле амыдырал-чуртталгазынга, аал-коданынга, амыр тайбынны, аас кежикти, кан-кадыкты кузедивис. Курай! Курай!
 
Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика