НОВОСТИ

Күш-ажыл болгаш социал хөгжүлде эргелелиниң даргазы Чойганмаа Даваа хоорайның болгаш сумуларның чагырга даргаларынга, социал политика талазы-биле оралакчыларынга семинарны эрттирген.

Семинарга эргелелдиң специалистери субсидия, субвенция, уруглар пособиези, күш-ажылдың хоочуннарынга пособие дээш оон-даа өске төлевирлер, инвалидтерге чиигелделер дугайында база чаа хоойлу езугаар өскерилгелерни таныштырып, чонга тайылбырлап бээрин өөреткен.

Чоннуң билбейн турар айтырыглары хөй. Чижээ: уруглар пособиези февраль айда 192 рубль, бот иелерниң 384 рубль кылдыр өскен. Эрткен айда өскен езугаар февральдан тура албаан ылгалын (разницазын) санааш, хары угда бериптерге, ада-иелер пособие ол хире өскен деп бодап турар. Ынчангаш чоннуң билбейн турар айтырыгларын чедингири-биле тайылбырлап бээрин суму, хоорай чагырга даргаларынга, оралакчыларга өг-буле болгаш оон-даа өске справкаларны бижип берип тургаш тайылбыр ажылын чорударын дилээн.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика