Март 30-де Тываның күш – ажыл болгаш социал политика сайыды Сайдаш Монгуш республиканың ус-шеверлери-биле ужуражылганы эрттирген.

Тыва чуртунуң бойдузу эгээрттинмес казар байлактыг чурт боорундан аңгыда, төлептиг, уран-шевер болгаш ус-дарган чоннуң чурту дээрзинге чоргаарланып орар. Салым-чаяанныг улус кандыг-даа ажылдың эртинезин кылып үндүрүптер.

“Тывалар –ханындан уран-шевер чон. Ылаңгыя, алгы-кештен кылып турар чүүлдеривис чүгле Тывада эвес, а Россияда билдингир апарган дээр болза, хөөредиг эвес боор. Ынчангаш алгыны хөм кылдыр база кылып өөрениир болзувуса эки деп түңнелге келген бис. Бирги базым – өөрениир!” – деп Сайдаш Монгуш чугаалаан.

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122