Рубрика “Айтырыг-Харыы”

Айтырыг: Экии. 3-7 выплатага хамаарыштыр, тайылбырлап берип корунерем. Ачавыстын 2020 ч доходу чок дээш отказтапкан. 20ч ажыл чоктарга 3 ай турган, ол уезин доход кылдыр санавас болуп турары ол бе? Оолдарым ай санында алыр пособиези база ачавыстын адында ап турар бис. Оон мурнунда 3-7 выплаталары база ачавыстын адынга кирип турган. Мен бодум ИП доходтуг мен.

Харыы: Экии! Ажыл чоктарга 6 айга чедир турган болзунарза, доходче ап турган пособиенер кирер турган ужурлуг. Силернин чурттап турар черинерде УТиСР специалистеринден айтырып алырынарны сумеледивис.

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122