Рубрика “Айтырыг-Харыы”

Айтырыг: Экии мен хой ажы толдуг ие дир мен бо 3тий ребёнка акшазы октябырнын чоп унбейн турар ам чугле ноябрьрнын унер деп турар ам октябырнын канчап барганы ол бажындан даргалар чарып алган болган ол бе чаш ажы тол акшазын чарыырындан канчап кортбас ыятбас боор чел даргалар менээ хой ажы толдуг иеге 100 даа болза акшадыр айтырарга харыы безин берип шыдавас дыр октябрь ноябрьнын картай унер бе 3тий акшалары

Харыы: Экии, 3 болгаш оон ынай ажы-толдуг иелерге социал толелге акшазы октябрь база ноябрь айларнын узе толеттинген болуп турар. Бир эвес октябрь айнын акшазын албаан болзунарза 8 (394)22-5-61-28 деп номерже долгааш суме ап болур силер.

Авторнун чагаазынын грамматика, пунктуациязын Солун-сеткуул хоойлузунун негелдези-биле ол-ла хевээр аттырган.

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122