Рубрика: Айтырыг-Харыы

Айтырыг: Экии!!! Бистин чаш ажы толувустун спк пенсиязын минтруд харыылаар апарган бе? Кажан болгаш кайнаар шилчидер ирги? Бис почтадан алыр болзувусса база почтаже чортуптар бе?

Харыы: Экии. 2022 чылдын январь 1-ден тура пенсиязынын хемчээли Тыва Республиканын пенсионерлерге кордунген прожиточный минимумдан (10992 акша) эвээш хамаатыларга немелде акша азы болза пенсиязынын кол хемчээлинден прожиточный минимумга чедир толелгени Куш ажыл болгаш социал-хогжулде яамызындан толээр апарган. Ук толелгелерни акшаландырыышкын келирге келир неделядан бээр толелгеже ундурер.

Авторнун чагаазынын грамматика, пунктуациязын Солун-сеткуул хоойлузунун негелдези-биле ол-ла хевээр аттырган.

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122