Рубрика: Айтырыг-Харыы

Айтырыг: Экии!Ийи кады торээн чаш инвалид ребеноктар субвенция акшаны бирээзи алыр боор бе. Куруненин кордунген ЖКХСубвенциязын ийилээ алыр боор эвес бе?

Харыы: Экии, коммунал хандырылгалар дээш кордунген чиигелде акшаларны инвалид кижи бурузу алыр эргелиг. Чиигелде акшанын хемчээли кижи бурузунге ангы кылдыр санаар, чуге дээрге ол санаашкынче бажыннын хемчээли болгаш ог-буленин кежигуннеринин санындан хамааржыр. Чижелээрге, 40 кв.м. бажында 3 кижи чурттап турар болза, оларнын бирээзи инвалид хамааты. Бо таварылгада 40/2 = 20кв.метрге санап ундурер, а кажан ог-буледе инвалид уруг бар болза бажыннын шолун кижи санынга улевейн будун хемчээлге салыптар, ынчап кээрде 2 дугаар инвалид уруг база ол бажыннын хемчээлинче кирип турар.

Авторнун чагаазынын грамматика, пунктуациязын Солун-сеткуул хоойлузунун негелдези-биле ол-ла хевээр аттырган.

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122