Рубрика: Айтырыг-Харыы

Айтырыг: Экии. Чаа-унуп келген чаа чыл биле шупту ажылчыннарга кадыкшылды , ажыл ижинерге чедиишкинерни кузеп турар улус дыр бис!!!
Дилег айтырыывыс болза 42 чыл ишти ажылдап каан башкы, кырган ававыс дилээрге бижиир ужурга келдим буруудатпайн корунер. Бистин бо айтырыывыска тодаргай харыыдан бээрин улуу биле диледим!
Даспак Любовь Сундуевна 08.11.1957 чылда торуттунген. Шагаан Арыг номер 2 школазынга (стаж) 42 чыл ишти эге класс башкылап ажылдап келген. 2021 чылдын 6 айнын 3те давлениялааш аарый берген ( инсульт) чыдар кылдыр аарый берген.
Июнь 1де отпускуже уне бергеш аарый берген бооп турар. Чогум шолээзинин акшазын алган. Улаштыр больничныйже унгеш,( 6 ай ишти больничныйга турган) декабрь 21де ВТЭК 1 группанын инвалидность берипкен. Декабрь 21ге чедир больничный акшазын ап турган.
Ам айтырыывыс болза, ажылындан канчаар ундурер боор? Расчёт акшазын алыр эргези бар ирги бе?
Анаа ла ундуруптер боор бе? Школанын секретарь ажылчыны албас силер деп харыы берген турган. Шак ла кырган ававыс ышкаш садик ажылдакчызы ,соолгу акшазын алган бооп турар. Ол ажылчын август 1де аарый берген.
42 чыл ишти ажылдааш, анаа ла уне бээр дээрге элдеп чуве. Кайнаар айтырып баар боор ирги бис. Бистин бо айтырыывыс шиитпирлеп бээринерни улуу биле диледивис. Четтирдим

Харыы: Экии, Любовь Сундуевна! Куш-ажылга хамаарышкан нормативтиг хоойлулар аайы-биле ажылчын кижи бир-ийи хонук-даа ажылдаан болза ажыглаттынмаан шолээ хонуктары дээш толевирни алыр ужурлуг. Силернин таварылганнарда болза шолээ акшазын июнь 1-де алгаш аарый берген болуп турар силер, улаштыр больничный унгеш, оон инвалидность берипкени-биле ажыглаттынмаан шолээ хонуктары дээш соолгу расчет кылыр байдал чок бооп турар. Ынчалза-даа, ур уе иштинде ажылдаан болгаш хундулуг дыштанылгаже унгени-биле ажыл берикчиннерже материалдыг дуза дилеп билдириишкин киирериннерни сумеледивис.

Авторнун чагаазынын грамматика, пунктуациязын Солун-сеткуул хоойлузунун негелдези-биле ол-ла хевээр аттырган.

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122