НОВОСТИ

Рубрика “Айтырыг-харыы”

02.08.2019 чылдын № 305 дугаарлыг Федералдыг хоойлу езугаар, 2020 чылдын январь 1-ден 2024 чылдын декабрь 31-ге чедир толевир алыр эргелиг ог-булелер: 2018 чылдын январь 1-ден бир дугаар торуттунген опеялыг ог-булелер; 2020 чылдын январь 1-ден 3 дугаары болгаш оон-даа ыннай торуттунген уругларлыг ог-булелер.
2018 чылда бир дугаары кылдыр торуттунген уруглар 1,6 айлапкаш толевирни 2019 чылдын декабрьга дээр албас, 2020 чылдын январь 1-ден эгелеп узаттырып ап болур эргелиг.
Бо айыттынган ог-булелер ай-санында толевир акшазын 2020 чылда январь 1-ден эгелеп опеяларнын 3 харлыынга чедир алыр. Ол ог-булелернин ортумак орулгазы бир кижиге хараарыштыр бир айда ортумак амыдыраар хемчээлинден 2 дакпыр хемчээлге четпес болза алыр эргелиг. Ол болза бо чылдын, 2019 чылдын, 2 кварталдын 10 778 рублейге ден бооп турар. Ол хемчээлди ийи дакпыр алырга 21 556 рублейге ден болур ог-буленин бир кежигунунге хамаарыштыр.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика