НОВОСТИ

Рубрика “Айтырыг-Харыы”

Айтырыг: Инвалидтернин льгота биле субсидиялар кажан кирер ирги. Эртен деп мегелеле турар ан. Кая хомудал бижип болур ирги надаел даа апарды тапдыг харыылап бербес Чеди-Хол спецалистери. Бодум Элегест суурдан мен

Харыы: Экии. 2021 чылдын февраль 15-те куруне деткимчелеренинин алыкчыларынын агар санарынче субвенция акшалары шилчиттинген.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика