Рубрика “Айтырыг-харыы”

Айтырыг: Экии студенти бот Ие мен 2ажы толдуг мен , Улуу отцотсвалыг бичиизинде чок, доход чугле стипендия 2000Акша и ежемесячный и 3-7 ап турар бис адымда чугле 1бажын бар ,Ежемесячный пособиени бо Мартка чедир алган бис ам узадыр деп турар мн, ежемесячный 3-7че доходка хамааржыр ону албайн Турар болза албас деп турар ол кандаай ирги ындыг болур чуве бе?? Манаа харыылап бееринерни диледим???

Харыы: Экии, хоойлу-дурум аайы-биле 3-7 харнын толелгезин коорде ыяп-ла ог-буленин орулгазын (доходун) коор, билдириишкинге стипендия ап турар доходунар, бир эвес улуг оглунар ачазынын адынын кырында болза ачазынын доходун азы болза алимент справказын бадыткап коргузер силер. Эрткен 2020 чылда ап турган 3-7 харнын акшалары доходче киир санаттынмас болуп турар. 3-7 харнын толелгезин бээр дурумнерни Россия Федерациязынын 2021 чылдын март 31де куш кирген № 489 Чазак доктаалында айытынган болуп турар.

Авторнун чагаазынын грамматика, пунктуациязын Солун-сеткуул хоойлузунун негелдези-биле ол-ла хевээр аттырган.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика