Рубрика “Айтырыг-харыы”

Айтырыг: Экии, республиканский лагерьлерже путевкалар келген ирги?

Харыы: Экии! Тыва Республиканын куш-ажыл болгаш социал политика яамызы Улуг-Хем кожууннун ие-чашка болгаш ог-булеге социал дуза чедирер товунге Чагытай болгаш Орленок лагерьлеринин 1 сезонунже 20 путевканы хувааган.

Авторнун чагаазынын грамматика, пунктуациязын Солун-сеткуул хоойлузунун негелдези-биле ол-ла хевээр аттырган.

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122