Рубрика “Айтырыг-Харыы”

Айтырыг: Экии!3-7харже 2 ажы-толге дужаап каан,отцовство-биле бадылга чок,эрткен чылын цзнге турган,ежем пособие ап турар болза,кирип болур бе?

Харыы: Экии, 3-7 харже документилеринер кожуп билдириишкин киирген болзунарза ог-буленин орулгазын (доходун) санап тургаш, силерге харыыны дамчыдар. Ажыл чоктарга туруш алгаш, акша ап турган болзунарза доходка киир санаар, а ай санында ап турар пособиенер (0-16) доходче санаттынмас.

Авторнун чагаазынын грамматика, пунктуациязын Солун-сеткуул хоойлузунун негелдези-биле ол-ла хевээр аттырган.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика