НОВОСТИ

Рубрика “Деткимче толевирлер” Ийистерлиг ог-булелерге кордунген толевир дугайында

Ийистерге хамаарыштыр 2019 чылдын октябрь 29-та №511 номерлиг толевилелди Тыва Республиканын Чазаа хулээген.
Ол толевилел-биле, ийистерге чангыс катап толээр толевирни 2019 чылдын январь 1-нин соонда ог-булеге хары угда торуттунген 1, 2 азы оон-даа хой опеяларлыг ог-булелерге кордунген болуп турар. Ол опеялар ог-буленин 1 дугаар тортутунген уруглары болур ужурлуг.
Ол толевирнин хемчээли – 10 000 руб. Тыва Республиканын Чазаанын «2017-2020 чылдарда ог-буленин социал камгалалы» деп бюджетте кордунген куруне программазында кордунуп каан ашкаладырыышкынче кирип турар.
Ол толеверни алыр эргелиг улус дээрге 2019 чылдын январь 1-ден ынай 1 дугаар кылдыр торуттунген ийистер азы оон-да хой санныг хары угда торуттунген опеяларлыг ог-булелиг Россия Федерациязынын Тыва Республикада чурттап чоруур хамаатызы болур.
Ол 10 000 руб.хемчээлдиг толевирни алыр деп бодаар болза, чурттап турар черинин социал топ черинче билдиришкин база документилер киирер.
Чедимчелиг харыыны Тыва Республиканын куш ажыл база социал политика яамызындан ап болур силер, телефону 8(39422) 2-17-44.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика