НОВОСТИ

Рубрика “Улегерлиг ог-буле”

Тайга-эзиминде ан-мен, кат-чимис шыва алган, каас-чараш оран, Иштии-Хем суурда ажыл-ишчи, олут-орбас, эрес-кежээ Айхан биле Алися Дадар-оолдарнын ог-булези 2021 чылда социал “Инек-чемгерикчим” деп толевилелге киришкеш, кыс бызаалыг инекти дузаламчы кылдыр алганнар.

Аныяк ог-буледе 3 назы хар четпээн уруглар кижизиттинип, озуп орарлар. Оларнын улуу, авазынын он холу Санчира 8 класстын оореникчизи, ачазынын изин изээр кежээ оглу Начын-Белек 4 класста, а ог-буленин эн-не эргелелдиг хеймереги Айсана чаа-ла 1 харлыг, уруглар садында хаара туттунган.

Огнун кыс ээзи Алися Михайловна суурнун эмнелге пунктузунда ажылдап турар. Оонун ээзи Айхан Вячеславович малынын бажын остуруп алыр сорулгалыг, ог-булезин берге байдалга чедирбезин кызып, бар-ла кужун ундуруп чоруур.

Дадар-оолдарнын ог-булези сумунун толептиг аныяк ог-булелеринин бирээзи. Олар суурнун болгаш кожууннун амыдыралынга улуг хуузун киириштирип чоруурлар.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика