Сайын Натпит-оол: “Тудуг материалдары чугула херек”

Таңды кожууннуң Арыг-Бажы сумузунда Сайын Натпит-оол биле Аниса Ондар эрткен чылын социал керээге үндезилээн күрүнениң социал деткимчезин алган.

Сайын Натпит-оол эрткен чылын пилорамага ажыглаар дериг-херекселди бүрүнү-биле садып алган. Амгы үеде черге ээ болурунуң документилерин холга алган. Сумуда октаттынган машина тургузар черниң оран-савазын септеп, чырыкты коштуруп, дериг-херекселдерни эптеп тургузар ажылдар эгелээр.
Натпит-оолдар ийи ажы-төлдүг, удавас база бир чаш немежир.

– Ажыл-агый чок улуска дыка-ла ажыктыг күрүне программазы-дыр. Удавас чымыштыг ажылче шымнып кирер мен. Бо чылын сумувуска хүреш залы, өскүс уругларга бажың немежир. Ынчангаш тудуг материалдары чугула херек – деп, Сайын Натпит-оол чугаалады.

Эгелеп чоруур сайгарлыкчы чер документилерин манап турда соок кыш дүшкени-биле пилораманың ажыдыышкыны саадай берген. Чугула документ чокта чырыкты кожары база болдунмас. Чагыглар бар, ынчангаш сайгарлыкчының эгелеп алган ажыл-херээн шуудадыры арткан.

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122