НОВОСТИ

Сегодня свой праздник отметили и воспитатели, сотрудники Детского дома г. Кызыла.

Цель проведения мероприятия – воспитание уважительного отношения к профессии воспитателя, развитие у сотрудников и воспитанников творческого потенциала, создание праздничной атмосферы.
Обычно во время проведений утренников дети показывают свои таланты, но сегодня перед детьми пели, танцевали воспитатели, сотрудники Детского дома. Взрослые и дети получили бурю эмоций и заряд позитива.

Кижизидикчи башкыларга.
Атпаннадыр элен- тендин базып чоруур
Азарганчыг бичии чашты хулээп алгаш
Эргелеткен иезинден тудак чокка
Эдип чазап кижизидер башкылар ол.

Чугаа сооду чаа унген хензигбейлер
Чулчуруурун чангыс состен билип каарлар.
Чуруттунуп, бижиттинип , санаарынга
Чурагайны тырттарарынга ооредип каар.

Удуур ойде опей ырын ырлавышаан
Уран чараш тоолдарын ыдып бээрлер.
Хуулгаазын ораннарже эдертипкеш,
Хумагалап, уйгу- дыжын карактаарлар.

Чедип алгаш чернин каазын сонуургадып,
чемин безин ааска тудуп доруктуруп,
чеди харга чедир сургап ооредип,
Чеже- чеже бичии чашты остурбээн дээр.

Аткан даннын херелдери шонуп чорда
Ажылынче оорушкулуг базыптарлар.
Олут орбайн, чыдын чытпайн ижеп хунзээш,
Орай дужуп кежээлээнде чаныптарлар.

Хунден хунче кылып чоруур ажылынар
Хундуткелдиг, арат чонга ачылыг- даа.
Сеткилинден оорушкузу ужукталып
Четтиргенин илередип соглеп чоруур.

Кижи озер, кидис шойлур дижир болгай.
Хинден торээш хирге дегбээн хензиг чашты
Кижи кылдыр хевирлеп каан буянныглар
Кижизидикчи башкыларга могеер мен.

Шыдыраа Х.И.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика