НОВОСТИ

Соолгу уеде социал четкилерде ада-иезинин хайгааралы чок арткан уругларны база оскус уругларны азырап алган опекуннарнын болгаш ог-булелернин толевирлеринин дугайында айтырыглар хойу-биле салдынып турар.

Тыва Республиканын куш ажыл болгаш социал политика яамызынын ол айтырыгларга тайылбырлаары болза, ада-иезинин хайгааралы чок арткан уругларны база оскус уруглар азырап алган опекуннарнын болгаш ог-булелернин толевирлерни эрткен неделянын пятницада Сбербанк биле Росбанкта агар счеттарлыг улустарже шилчидипкен, а бо хун, понедельникте, 2020 чылдын февраль 10нун хунунде Россельхозбанк алыкчыларынче кире бээр ужурлуг.
Ангыда дыннадыырывыс болза, хоойлуда бижип кааны-биле дараазында айнын 15-ке чедир кирбээн болза ынчан ур уеде туткан деп болур. Амгы уеде ай санында кандыг-даа озалдадыышкын чокка ап турарлар.
Ол чагааларнын бир чижээ: «Экии даргалар,бо Тыванын приемный родителтер вознаграждение акшазы кажан унер ирги але харылап берип корунерем. Оон мурнунда 26-27-хунеринде унер че болгай ам шуут чоп чиде берди амыдырап орар улуска акша чок бергетир».
Мындыг чагааларга тайылбырларывыс болза, ада-иезинин хайгааралы чок арткан уругларны опекун кижи азы приемная семья бодунун ог-булезинче ап тургаш, ол уругларны азырап шыдаар мен деп бадыткап шалын справказын болгаш оске-даа орулгаларым бар дээш алган болуп турар. Азыраар орулгазы бир уругга хамаарыштыр айда чарыгдалы четпес (прожиточный минимум для детей) болза берип болбас ужурлуг. Уруглар ап алгаш ажылдавас деп чуул хоойлуда чок. А кажан приёмная семья болуп эки туразы-биле оскус уруглар алган таварылгада, ада-иезин солуп турар ог-буленин ээлеринин бирээзи уруглар чанынга орар болгаш оларны хайгаарап кижизидер, а оскези албан ажылдап турар ужурлуг.
Ол толевирлерни куруне чыл санында индексациязын база санап берип турар.
База бир тайылбырлап каар чуулувус дээрге, ол ада-иезинин хайгааралы чок арткан уругларны база оскус уруглар азырап алган опекуннарнын болгаш ог-булелернин толевирлери дээрге ол хамааты улуска амыдырап чурттазын дээш кордунуп каан толевир эвес болуп турар, а ол оскус арткан уругларны азыраарынга курунеден деткимче акша болуп турар.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика