Социал керээ Монгуштарнын ог-булезинге улуг идигни берген

Барыын-Хемчик кожууннун Шекпээр сумузунун
2017 чылдын “Чемгерикчи инээм” деп социалдыг толевилелдин киржикчилери Шенне Сергей- ооловна база Шолбан Кызыл- оолович Монгуштарнын ог- булези. 2017 чылда кыс бызаалыг инекти алганнар, Ийи чыл болгаши эр бызаалыг казыразын губернатор толевилелинин дараазында киржикчилери хой ажы толдуг Айлаана Ооржак база Шолбан Сарыгларга хулээткен.

Ам бо хунде Монгуштарнын инээ 5 баш кылдыр оскен. 2020 чылда социал керээнин бирги угланыышкыны таварыштыр 222 мун рубль деткимчени ап, хлеб быжырар бичии будурулгенин херекселдерни садып алганнар : далган булгаарны, соодукчуну, миксерни дээш оон-даа оске. Амгы уеде олар далгандан кылган ангы- ангы чемнерни сумунун чонунга садып эгелээннер. Бир хунде 100 хлеб, 100 булочка, 100 пироженое, 30 кг. рогалик, 10 кг. рулет, 1000 пирожкини быжырып, хууда чагыглар -биле база ажылдап турар.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика