Сут-Хол кожууннун Алдан-Маадыр сумузунда «Инек – чемгерикчи малым» деп губернатор толевилелинин киржикчилери Ай-Мерген болгаш Милада Ондарлар 2020 чылда киришкеш, бызаалыг инекти алган. Аныяк ог-буле 4 ажы-толдуг. Ог-буленин эр ээзи ажылгыр, кежээ, томаанныг, оонун иштинин быжыг чоленгиижи. Бо хунде мал-маганын карактап, шудургу ажылдап чоруур.

Оон ангыда олар куруненин «Социал керээ» деп толевилелдин 4-ку угланыышкынынга эрткен чылын киржип, чырык ортээнин орезин толеп, ажы-толунге чылыг идик-хепти базаодаар хомурну садып алганнар. Тургузуп алган планын долузу-биле куусеткен. Ог-булеге ол социал деткимче улуг дузалыг болганын демдеглеп турарлар. Чайгы уеде ногааны тарып- остуруп, янзы -буру дузап, болбаазырадып турарлар. Ада-ие ажы-толун кижизидип, чагыг сумезин берип, инек малын азырап чоруурлар. Инек малынын кажааларын эки кылгаш, арыг-силиг тудуп турарлар.

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122