Тес-Хем кожуунда социал керээ дугайында тайылбыр ажылы чоруп турар

Тес-Хем кожууннуң чону социал керээ программазын улуг сонуургал-биле уткуп, аңаа идекпейлиг киржип турарлар. Кожууннуң чонну ажылга хаара тудар төптүң ажылчыннары удаа-дараа тайылбыр ажылын чорудуп турарлар.
Олар социал контракт деп чүл, ону каяа база канчаар ажыглаарын чугаалап берип турар.
Социал керээ дээрге, күрүне биле хамаатының аразында социал дузаламчы берип турарының дугайында керээ. Ол езугаар күрүне хамаатыга социал дуза кылдыр көрдүнген акшаны ай санында азы хары угда мөөңү-биле берип болур, а хамааты кижи ол керээде бижиттинген хүлээлгелерни күүседип, бодунуң амыдыралын экижидери-биле кызар ужурлуг.

Ук программада дөрт аңгы угланыышкын бар:
1. Ажыл дилээринге болгаш ажылга тургустунарынга дуза. Социал керээни 6 айга чарып, ажыл тып алырга шалыңы-биле кады ай санында 11 634 акшаны төлеп бээр.

2. Хууда сайгарлыкчы кылдыр ажылдап эгелээринге дуза кылдыр чаңгыс катап 250 000 рубльди деткимче кылдыр бээри. Маңаа кирижир күзелдиг улустар хуу сайгарлыкчы кылдыр ажылдаар бизнес-планын кылып белеткээр.

3. Хуу мал-маган азырап база ногаа аймаан өстүрүп алгаш садып-сайзыраары-биле деткимче акшаны чаңгыс катап 100 000 рубльди деткимче кылдыр бээр.

4. Өг-бүлени берге байдалдан уштурунуң хемчеглери, ол болза ай санында өг-бүлеге 11 634 рубльди үш азы алды ай дургузунда төлеп бээри. Ол материалдыг деткимчени эң-не чугула чарыгдалдарже чарып болур. Ол чул дээрге, аъш-чем, эм-таң азы хөмүр садып, бажыңның спетээшкининче дээш оон-даа оске чарыгдалдарже.

Социал керээге кым киржип болурул?
Ук керээниң кол негелдези – чединмес байдалдыг өг-бүлениң бир айда орулгазы кежигүүн бүрүзүнге регионда турзуп каан чурттаарының эң биче хемчээлинден улгатпас ужурлуг. Орулга оон улгады бээр болза, социал керээге киржир эрге чок. Чааскаан чурттап турар хамаатылар база киржип болур.

Социалдыг контрактының кол сорулгазы – чединмес өг-бүлелерни берге байдалдан чайладыры. Керээ чарып алган кижи азы өг-бүле дузаламчы акшаны канчаар ажыглаанын база дыңнадыр ужурлуг.

Документилерни каяа дужаарыл?
Баштайгы үш угланыышкынга киржир күзелдиг болза, кожуунунң чонну ажылга хаара тудар төпче, а дөрткү угланыышкын болза, чурттап турар черинде социал төпче баар.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика