Тываның күш-ажыл болгаш социал политика яамызынга “Буурул эки турачылар” деп хөй-ниити организацияның хуралы болуп эрткен.

Тываны Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының чанында хоочуннарның “Буурул эки турачылар” хөй-ниити организациязының баштаар чериниң 2021 чылда баштайгы хуралы болуп эрткен.
Амгы үеде “Буурул эки турачылар” хөй-ниити организациязында 400 ажыг хоочуннар бактаап турар. Олар шупту республиканың суурларында болгаш хоорайларында хөй-ниити ажылының идепкейжилери, 55-тен өрү хар-назынныг кижилер.

Хөй-ниити организациязының ажыл-чорудулгазы улуг хар-назынныг кижилер боттарының бар арга-хоргазын, амыдырал-чуртталгазының дуржулгазын болгаш билиглерин амгы үениң байдалынга ажыглап шыдаар кылдыр деткимчени көргүзеринче угланган.

Улуг назы-харлыг хоочуннар амгы үениң чурагайлыг технологияларын ажыглап өөредиринче улуг кичээнгейни “Буурул эки турачылар” салып турар. Чижээлээрге, компьютерге ажылдап өөренири, интернетке ажылдап билири, электроннуг почтаны болгаш Күрүне ачы-дузазының порталын ажыглап шыдаары ышкаш хүн бүрүде херек чүүлдерни шиңгээдип алырынга боттарының үе-чергези кижилерге дузалап келгеннер. Бо ажылга улуг деткимчени аныяк волонтерлар чедирип турар.

2021 чылда баштаар черниң баштайгы хуралынга “Буурул эки турачыларның” 2020 чылда ажылын сайгарып чугаалашкан. Коронавирус хамчыының чылында улуг назы-харлыг волонтерлар тургустунуп келген байдалга шыдаар шаа-биле ажылдааннар деп түңнелди үндүрген.

“Буурул эки турачыларның” хөй-ниити организациязының баштаар черин 2018 чылдан бээр Валентина Кандан билдилиг удуртуп келгенин демдеглээн.

Хөй-ниити организацияның баштаар чериниң кежигүннериниң чаа составын болгаш даргазының соңгулдазы болган. Соңгулдага киришкеннерниң хөй кезииниң бадылаашкыны-биле баштаар черниң даргазынга Сагаан-оол Долгар соңгуткан.

“Тываның буурул эки турачыларының төвү” коммерциялыг эвес хөй-ниити организацияны бо чылын тургузар деп шиитпирни хуралга хүлээп алган. Баштаар черниң март айда болур хуралынга чедир коммерциялыг эвес хөй-ниити организацияның уставының төлевилелин ажылдап доозар, ону дараазында хуралга сайгарып көөр деп шиитпирлээн.

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122