НОВОСТИ

Тыва Республиканын ажыл чок хамаатыларнын кичээнгейинге!

Социал четкилерде ажыл чок хамаатыларнын база оларнын ажы-толунун толевирин толеп бербейн турар деп мээделер калбаа-биле унуп турар.
Куш-ажыл болгаш социал политика яамазынын ажы чок хаматыларны хараа тудар салбырынын харыызы-биле, ажыл чок хамаатыларнын толевири база оларнын ажы-толунге немелде дузаламчы акшазын сентябрь айнын чонну ажылга хаара тудар топ бурузу шуптузунга шилчидип бергеннер. Чамдык улус албаан болза, чылдагааны чугле боттарынын азы болза документилери чедимче чок болганындан, азы болза оске-даа хууда байдалдардан тургустунуп болур.
Куш-ажыл яамазынын ажыл чок хамаатыларга сумелээри болза, айтырыгларынар бар болза тус черинернин чонну ажылга хаара тудар товунче келгеш айтырып болур силер.
Оон ангыда Интернет четкиде болукту кичээнгейлиг номчуурун дилээр-дир бис.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика