Тывызыксыг, каас-чараш бойдустуг Тожу кожуунда онзагай өг-бүле чурттап чоруур

Урана биле Алексей Нурзаттар 6 ажы-төлдүг аас-кежиктиг Ий сумузунуң чурттакчылары. Улуг оглу Валерьян Тоора-хем ортумак школазынын 9 “в” юнармия клазынын эки оореникчизи, уруу Сурун-Чай 8 “а” класстын эки оореничизи. Ийис уруглары Алика биле Алия болгаш хеймер оглу Чойган Ийниң уруглар садынче барып турарлар.

Нурзаттар “Чемгерикчи инээм” деп губернатор төлевилелинге 2017 чылда киржип эгелээннер. Өгнүң ээзи Алексей Лопсанович ажылгыр, биче-сеткилдиг, амыдыралчы. Ий сумузунуң кадыкшылга школа интернадының ажылчыны. Хостуг уезинде ол оран-таңдыдан аңнап, балыктаарынга ынак. Ажы-төлүнүң авазы Урана Геннадьевна ол-ла школаның интернадында чаштарга чаагай чем кылып берип турар повар.

Ада-ие огород тарыырынга ынак. Янзы-бүрү ногаа аймаан дузап, болбаазырадып алырлар. Авазы уран-шевер база: даараныр-даа, аргытыннар-даа. Ада-ие ажы-төлүн кижизидип, чагыг сүмезин берип, инек-малын азырап чоруурлар. Ажы-төлүнүң улуглары улуг дузалакчылар. Инек-малынга улуг кажааларны, сиген-ширбиилин чедер кылдыр кылып алганнар. Өг-бүле “Социал ыяш”, “Социал контракт” деп төлевилелдерде база киржип турар.
Өске өг-бүлелерге үлегер чижек болуп турары өөрүнчүг. Нурзаттарның бода малы ам-даа өзүп көвүдээрин, аас-кежикти, быжыг кадыкшылды, Тожу кожууннун ие-чашка болгаш өг-бүлеге социал дуза кадар төвүнүң ажылдакчылары йөрээп турар.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика