НОВОСТИ

«Улусчу картофель» деп төлевилел ог-булелерге ёзулуг-ла чылыг-чымчак байдалды тургузуп берип турар

Барун-Хемчик кожуунун Кызыл-Мажалык суурдан хой ажы-толдуг Сайлык Дакир-ооловна Сарыгларнын ог-булези “Улусчу картофель” деп толевилелдин дузазы-биле картошка болгаш ногаа урезинин алган.
Боду Барыын-Хемчик кожуунун Салим Сурун-оол аттыг топ библиотеказында хой чылдар тургузунда библиотекарь болуп ажылдап чоруур. Республиканын А.С. Пушкин аттыг библиотеказынын адынга толептиг болган.

Оонун ээзи Уян Викторович ажы-толунун улегерлиг адазы, анаа орбас, алдын холдуг, шевер. Ог-буле картошканы алгаш улуг шолге тараан.
Улуг оглу Анзат Новосибирск хоорайнын орук колледжтин студентизи, ортун уруу Аюна 2 дугаар школанын кадет клазынын эки оореникчизи, уш дугаар толу Алдар база-ла тергиин оореникчи, хостуг уезинде хуреш секциязы барып турар, Настязы 6 класстын оореникчизи, хостуг уезинде кикбоксинг секциязы барып турар, ийис оолдары Сулдем биле Сылдыс «Дамырак» деп чаштар садында.

Сайлык Дакир-ооловна социал ажылдакчыларга аскы-созун берип, алган урезиннерни ажаап-тарып алырын, кузун элбек дужуттуг болурун азаан болуп турар.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика