Фатима Монгуш: «Губернатор толевилели биске улуг дуза болган!»

Богун кайгамчыктыг чараш Тожу кожуунувуска “Телеканал 24”-тун тыттырар болуу “Чемгерикчи инээм” деп губернатор толевилелинин киржикчилери-биле ужуражып келгеннер. Тожу кожууннун Адыр-Кежиг сумузунда 5 ажы-толдуг аныяк ог-буле Фатима биле Шолбан Монгуштар губернатор толевилелинге 2020 чылда киржип эгелээннер.

Огнун ээзи Шолбан Сергеевич ажылгыр, кежээ, ажы-толун, мал-маганын остуруп чоруур. Хостуг уезинде аннап, балыктаарынга ынак. Ажы-толунун авазы Фатима Юрьевна ортумак школазында эге класстар башкызы бооп ажылдап турар. Чаш ажы-толду эртем-билиге ооредип, кижизидип, ажылынга бердинген. Богун Монгуштарнын ог-булезинге канчаар-даа аажок оорунчуг хун болган: толевилелден алган инээ эртенгинин 8 шакта кыс бызааны торээн. Бызаазынын адын Марта деп адап алганнар.

Ог-буле найыралдыг, демниг, суурнун идекпейжилери. Ажы-толунун улуглары эки оореникчилер, улуг дузалакчылар. Инек малы кызыл-ак шокарлыг, чаа торээн бызаазы авазын дозээн . Малынын бажын остурер дээш ог-буле кажаазын чылыглап, сиген-ширбиилин чедер кылдыр кылып алганнар. Ог-буле “Социалдыг ыяш” деп толевилелде база киржип турар.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика