НОВОСТИ

«Чаа сорук» төлевилелдиң киржикчилерин Тываның Чазаа деткип турар

Төлевилелдиң кол салган сорулгазы – шииттирип чораан кижилерниң шынчы күш-ажылы-биле анаа амыдыралче эглип келиринге, чоок улузунуң чөленгиижи апаарынга дузалажыры –.

Бо чылын төлевилелге киржир күзелин 100 кижи илереткен. 2020 чылда төлевилелди чаа эгелеп турганынга деңнээрге 13 кижи хөй, азы 82 киржикчи.

Бай-Тайга кожуунда чаа толевилелдин ажылы социал ажалыдакчыларнын улуг дузазы-биле кидин тулук чоруп турар.

Республика киржикчилерге шээр мал тудуксааннарга 200 баш хой азы өшкүнү бээр. А бода мал тудуксап турарлар 20 баш инекти хүлээп алыр.

“Чаа сорук” төлевилел киржикчилериниң чуррталгазында улуг дузаны коргузуп эгелээн болуп турар.

Өөнүң иштиниң, ажы-төлүнүң база күрүнениң болгаш ниитилелдиң мурнунда харыысалгазын бедиткен.

Губернатор толевилелинин боттаныышкынынче 2021 чылда кирген Бай-Тайга кожууннун Хемчик сумузунун киржикчизи Ефим Салчак кажаа кылыр ыяжын дужуруп алган, кажаазын тудуп эгелей берген.
Эрткен чылдын киржикчизи Айвенко Монгуш бо чылын мал оолдаашкынын уезинде кончуг эрес-кежээзин бадыткап, 200 хураганны онча-менди алган. Мал эмчилери бо ог-буленин оске киржикчилерге хулээдиир 200 хойларынын ханын алганнар.
Салчак Алдынайнын (Отчугаш) ог-булези база эки коргузугну чедип алганнар, чаа торуттунген 170 хураганны онча-менди ажаап-дежээп чоруурлар.

Олардан 2021 чылдын «Кыштаг» деп толевилелдин чаа киржикчизи Айлаш Иргит база чыда калбайн турар, оон ог-булези база торелдери кончуг демнин болгаш, чаа кажаа-хорагазын тудуп тондургеннер.

#ТываРеспубликанынтолевилдери#Чаасорук#кыштаг#социалтолевилел#Бай_Тайга#соцаилтоп#социалтоп#кушажыляамызы#тыва

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика