Чемгерикчи инектерлиг Барааннар

Ыраккы Тожу кожууннун «Чемгерикчи инээм» деп губернатор толевилелинин база бир киржикчилери – Ий сумузунда 4 ажы – толдуг Оюмаа биле Эртине Барааннарнын ог-булези. 2018 чылдан эгелеп инек-малынын бажы ковудээни-биле улуг кажаа-хорааны, сиген-ширбиилин чедер кылдыр кылып алганнар. Инектери чурумнуг, томаанныг, аажы-чанны ээлеринге дыка домей. Ог-буле толевилелдин киржикчилери болганы дээш улуу-биле четтиргеннин илередип турарлар. Чайгы уеде судун боллбаазырадып, чаагай творог биле сметананы белеткеп аап турар.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика