«Чемгерикчи инек малым» бо хүнде эң-не күзенчиг, херектиг төлевилел апарган

Тываның девискээринде 2016 чылда Чазак Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң саналдааны-биле «Чемгерикчи инек малым» деп төлевилел боттаныышкынче киирген турган. Бо хунге чедир республиканың хөй ажы-төлдүг болгаш эвээш орулгалыг өг-бүлелеринге улуг дузаны көргүскен социал төлевилелдерниң бирээзи.

Губернатор төлевилели бо хүнде эң-не күзенчиг, херектиг төлевилел апарган.

Республиканың Овюр кожуунунда Саглы сумузунда «Чемгерикчи инек малым» губернатор төлевилелдин боттанылгазы уре-туннелдиг чоруп турар. 2019 чылда бызаалыг инек алган өг-бүлелер төлевилелдиң негелдези езугаар бо чылгы 2021 чылдын киржикчилеринге кыс молдургаларны эки кузээшкиннерни кузеп хулээдип бергеннер.

Саглы сумузуннун хой ажы-толдуг, ажылгыр-кежээ, аныяк ог-булелернин бирээзи Сылдыс Ортун-оолович база оонун ишти Аржаана Борисовна Ооржактар улуг оорушку-биле молдурганы хулээнип ап, “Инек-чемгерикчим” деп толевилелден деткимче алганынга ооруп-четтиргенин илереткеннер.

#Социалтоп#Овюр#Кушажыляамызы#Тыва

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122