НОВОСТИ

Чүткүлдүг-ле болзуңза, күзээниң чедип алыр сен!

Улуг-Хем кожуннун Иштии-Хем сумузунун хой ажы-толдуг ог-булези Родион биле Сайсуу Базырлар, 2021 чылдын “Чаа сорук” деп толевилдин киржикчилеринин санынче кирген. Ийи чус хойнун орнунга олар 20 баш инекти алган. Олар 3 назы-хар четпес уругларны кижизидип, остуруп чоруурлар. Огнун кыс ээзи Сайсуу Мергеновна, Иштии-Хем сумузунун ортумак школазынын буфединде повар болуп ажылдап турар, а Родион Владимирович “Суурнун толептиг адазы” деп аттын эдилекчизи болгаш хой-ниитичи ажыл-иштин киржикчизи. Огнун бичиилери ооредилгеден хостуг уезинде ада-иезинге дуза кадып, ажыл-ишке харысаалгалыы оорунчуг.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика