Эргим бистиң херээжен чонувус! Делегейниң херээженнер хүнү – часкы башкы айнын эң чылыг-чымчак байырлалы! 


Тыва кадыннар ургулчу чараш, чымчак сеткилдиг болгаш сагыш човангыр чораан болгаш чоруур!
Кыс кижи өг-бүлениң ыдыктыг камгалакчызының үлегерин көргүзүп чоруур.
Оларның дыка хөйү чымчак сеткилдиг авалар, өг-бүлениң чараш эвилен ээлери.
Эргим хундулуг херээженнер! Куш ажыл болгаш социал политика яамызынын мурнундан часкы кайгамчык байырлал Март 8-биле байыр чедирип тур мен! Силерниң бүгү күзелдериңер бүдер болзун! Кадыкшылды болгаш хөй-хөй чылдарда өөрүшкүнү, оңмас чарашты болгаш ынакшылды, а ол ышкаш өг-бүленээрге аас-кежикти, чаагай амыдыралды болгаш чечектелиишкинни күзедим!
Тыва Республиканын куш ажыл болгаш социал политика яамазынын эр коллективи республиканын бугу-ле кыс хамаатыларынга изиг байыр чедирип «Элбек» деп садыг-саарылга товунун чанында улуг чараш баннерни соннеп турлар. 

Хундуткел-биле, сайыт С.Х. Сенгии

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122