Үшкү база дараазында чаш төл төрүттүнгени дээш өг-бүлеге субсидия бээр төлевилелди боттандырар регионнар санынче Тыва база кирген. Төлевилелде өскерилгени немеп, 12 муң рубль түңнүг пособие алыр регионнар санынче республиканы база киирген

Бистиң Тывада 2020 чылдың январь 1 соонда төрүттүнген үшкү база оон дараазында чаштары дээш ада-иелер ай санының пособиезин 2020 чылдан эгелеп ап эгелээр.

Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезин дүргедедир программаны ажылдап тургаш, ол төлевилелди боттандырган регионнар санынче республиканы киирип алган бис, деп Тываның Баштыңы демдеглээн. Шолбан Кара-оолдуң дыңнадыы-биле алырга, республика ол сорулгага келир чылын 180 млн рубльди, а үш чыл дургузунда – 1,5 млрд ажыг рубльди алыр.

Кым алырыл чаа хевирнин толевирин? – 2020 чылдын январь 1 соонда торутунген чаштарга толээр.

Чуге чаа хевирнин толевирин 2019 чылда торутунген чаштарга толевезил? – чуге дизе чаа хевирнин толевирин киирип турда, бо чылдын азы 2019 чылдын бюджет санаашкынынче кирбээн чылдагааны-биле келир чылдан эгелеп кылдыр коруп турар.

Толээр хуусаазы – чаш тол торутунгенинден тура 3 харлаагыже чедир толээр.

Толевирнин хемчээли – Тыва республикада тургузуп бадылап каан чаш уругларнын айда амыдыраар хемчээли болур. Ол болза бо чылдын 2 дугаар кварталда 11322 рублей бооп турар.

Кандыг байдалдарга толээрил чаа хевирнин толевирин? – Чаа хевирнин толевирин колдуу, уштен ынай оон дараазында чаш тол 2020 чылдын январь 1ден тура торутунген хой ажы-толдуг ог-булелер ортумак орулгазы бир кижиге хараарыштыр бир айда отрумак амыдыраар хемчээлинден 2 дакпыр хемчээлге четпес болза алыр эргелиг. Ол болза бо чылдын 2 кварталдын 10 778 рублейге ден бооп турар. Ол хемчээлди ийи дакпыр алырга 21 556 рублейге ден болур ог-буленин бир кежигунунге хамаарыштыр.

Ог- буленин ортумак орулгазын канчаар тыварыл? – эрткен 12 календарьлыг айнын тургузунда ог-буленин шупту алган орулгазын казаан ундурулге чокка кадыптар. Унуп келген тунну ог-буледе кежигун санынга улептер, бир кижиге хамаарыштыр орулга унуп келир. Ол унуп келген тун ог-буленин ортумак хемчээлдиг орулгазы ол болур.

Бо чаа хевирнин толевирин алырда – чурттап турар черинин аайы-биле кожууннун социал-хогжулде эргелелинче баар.

Бо толевирни ап тургаш, бир хар алды айлыынга дээр уруг азырап олурар дээш толевирни база алыр эргелиг.

Бир хар алды айлыынга дээр ургну азырап орлурары дээш толевирнин хемчээли ажылдап турар улуска ап турган шалынынын 40 хуузундан ору болур. Ону тускай санаашкын-биле илередир.

А ажыл чок иелерге куш-ажыл болгаш социал хогжулде эргелелинден ийи дугаар болгаш оон соонда торутунген уругларга бо чылдын февраль 1-ден тура бир уругга 9 мун рублейни толеп турар.

Ынчангаш уш дугаар болгаш дараазында торутунген уругларга толевирни албышаан уругну 1,5 дээр азырап олурар толевирни база алыр эргелиг бир эвес ог-буленин орулгазы эн кудуку хемчээлден эвээш болза.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва © 2016
Яндекс.Метрика