Өөрүп четтириишкин бижии келген

Тываның күш-ажыл болгаш социал политика яамызының эргезинде турар “Поддержка” дээр төптүң ажылдакчыларының адынга Кызыл хоорайның чурттакчызындан өөрүп четтириишкин бижии келген.

“Эртенгиниң мендизи-биле хүндүлүг ажылдакчылар! Силерниң кылып турар буянныг ажылыңарны көргеш, бо-ла караам чажы бүргей каап турар. Бодумну чөгенчиг куду байдалга алдынып эвес, а чөгенчиг кудуку бодалдыг чурттап чорааным, медерелимниң сайзырал чогундан.
Шак бо холу буду чок чаяалганы эзирик байдалга көргештиң, ол үеде чүнү -даа херекке албайн, оон чоорту сактып келгеш, чоорту амыдыралымның көрүжүн өскертип эгелээн мен. Ол ам – даа төнмээн, бо шакка чедир уламчылавышаан. Ол мээң хуумда арын-нүүрүм апарган. Кадайымнын төрүттүнген хүнү дээш аашкылыг холум, дерим- биле ажылдап алган акшамны чыып тур мен.

Мээң ижип чоруур төрелдерим база чоок кижилерим, өске-даа эш – өөрүмнүң көрүжү өскерли берген болза деп тейлеп чор мен. Орустап болза “Прими себя, каким ты есть, потому что ты не случайность” дээр. Алдын үеңер халас барбас. Ынчангаш ажыл – херээңер чогунгур болурун алгап-йөрээп тур мен. Эпчок чүүл бижип олурар болзумза, эртежик буруум миннип олур мен. Мен силерниң ачыңарда салымымны канчаан өскертип алганым бижип тур мен.

Приюттуң чуруктарын көргеш, ында Стас акымны сактып келгеш, баарым ажый бээр. Чүге дээрге, 45 – ке чылдар чылдары- биле тояап келген. Чаңгыс үеде приютка ийелээн чурттап – даа турган бис. Оон канчаан-даа чугаа кылып чадап каан мен, ол “Ээзинин кузели, Ээгиниң кадыры” дээри ол. Ында үе эртирип турары чугле пенсия айтырыы харааданчыг, ынчангаш сагыш -сеткил ажыдып бижээн ужурум бо”.

Адаанда фоточуруктар төптүң кылып турар ажылының бичии кезии-дыр.

телефон доверия
телефон доверия
Для детей, подростков и их родителей
8·800·2000·122